ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΔΕΣΜΟΣ ΑΕ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001-2015, εστιάζει την πολιτική της στην:

  • για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική της επίδοσης,
  • για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και μείωσης της ρύπανσης που προέρχεται από τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της,
  • για τη εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης και την συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, υιοθετώντας τις καλύτερες πρακτικές στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό και
  • για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση της.

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 για την παραγωγή πλαστικών ετικετών, η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και θεσπίζει, παρακολουθεί και αναθεωρεί σε ετήσια βάση συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

  • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων της, δίνοντας προτεραιότητα στην συλλογή τους και στην ορθή τελική τους διάθεση.
  • Όσο το δυνατό μικρότερη σπατάλη των φυσικών πόρων.
  • Εξασφάλιση της καλής ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων, στο πλαίσιο της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων αλλά και στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος.

Όλο το προσωπικό με αίσθημα ευθύνης, στηρίζει και εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.